Trialog Forum

Välkommen med ditt inlägg!
Mejla inlägg till Pär Granstedt: par@trialogtankesmedja.se

Aktuellt just nu:

Ny video! dec 2023
Alla har ett viktigt liv – antroposofisk läkepedagogik och socialterapi
Hur kan antroposofisk läkepedagogik och socialterapi bidra till en mer förstående vård och omsorg, och vilka utmaningar har man att möta?
Dick Tibbling inleder följt av kommentarer från Horst-Henrik Liljeström, Sara Sörgärde-Siegers och Christian Texier. Därefter ett gemensamt samtal.
Till videon: youtube.com

Dick Tibbling är beteendevetare och läkepedagog. Tidigare ordförande i Antroposofiska sällskapet och mångårig verksamhetsledare för Mikaelgården i Järna. Föreläsare och skribent.
Horst-Henrik Liljeström är ordförande för Värna, branschorganisation för antroposofisk läkepedagogik och socialterapi i Sverige. Han är socialterapeut, handledare, socialentreprenör och poddare. Medgrundare av Humanprogress, Järna.
Sara Sörgärde Siegers är socionom och socialterapeut med 20 års erfarenhet av socialterapeutiska och läkepedagogiska verksamheter. Föreståndare på Ensjöholms by. Författare till boken: Möjlighet till ett rikt liv En introduktion till antroposofisk socialterapi.
Christian Texier född i Frankrike. Fil.mag. i filosofi. Yrken: filosofilärare, journalist, läkepedagog/socialterapeut, verksamhetsutvecklare på Saltå By. Författare till boken: En filosofisk betraktelse av Rudolf Steiners föredragsserie Läkepedagogisk kurs.


Video okt 2023
Waldorfpedagogiken – för hela människan. Samtal om waldorfpedagogikens roll i vår tid.
Som hölls den 21/10 Kulturcentrum Järna:
Ett samtal om om hur Walldorfpedagogiken kan bidra för att möta vår tids utmaningar, om vilka utmaningar Waldorfpedagogiken möter.
Se videon här: youtube.com

Med en erfaren och kunnig expertpanel:
Bo Dahlin, professor iu pedagogik och ledande forskare om Waldorfpedagogik.
Sofi Gerber, fil. dr.i etnologi och författare till dfn nyligen utkomna rapporten ” 100 år av erfarenhet – Waldorfpedagogikens kärnkvaliteer i praktiken.”.
Jens Möller, Waldorflärare och författare till ”Kärnan i Walldorfpedagogiken”.
Merle Hagerroth, grundare av och föreståndare för förskolan Bullerbyn i Järna.
Hanna Klingborg, Waldorfpedagog och ledande politiker (MP) i Södertälje.
Maria Norberg, ordförande i Waldorffederationen.


Video sept 2023
”Att utforska det andliga med vetenskaplig metod.”
Ett samtal om antroposofisk kunskapsteori. Pär Granstedt inleder utifrån boken Kunskap Utan Gränser- Antroposofisk och Jämförande Kunskapsteori (Pär Granstedt m.fl. Kosmos Förlag 2016.) Därefter följer inlägg från Bo Dahlin, professor i pedagogik och Torsten Lundberg, forskare i filosofi . Ewa Larsson, ordförande för Fria Gröna Kvinnor och tidigare riksdagsledamot bidrar med några reflexioner på temat ”från Selma Lagerlöf till Rudolf Steiner”.
Se videon här: youtube.co

Ljudinspelning maj 2023
Nationalekonomiska kursen. Seminarium.
Här finns två texter och en inspelad föreläsning från seminariet:
Text 1, GA 340 sv del 9
Föredrag 9, Dornach, 1 augusti 1922 av Rudolf Steiner:
Internekonomi, kapitaltyper och kapitalflöden. Kort sammanfattning av Per Hallström.
Text 2, Föredrag 9. Kommentarer av Didrik Wachenfeldt.
Inspelning från seminarium. Inspelning, 230520 Nationalekonomiska kursen del 9

Video juni 2023
Jordbruksforskaren docent Artur Granstedt skriver: Hur biodynamisk odling kan bidra till att minska den globala uppvärmningen och samtidigt verka gynnsamt på markens bördighetsegenskaper, skördar och odlingsprodukternas kvalitetsegenskaper. Läs mer Och en video finns på YouTube här.

Agnes Nobel, docent i pedagogik, om ”Enheten mellan konst vetenskap och politik”. Tidigare publicerad i boken ”Kunskap Utan Gränser” Kosmos förlag 2016. Läs mer
Agnes Nobel har under många år arbetat med en fortsättning på boken ”Filosofens Knapp. Om konst och kunskap och waldorfpedagogikens okända bakgrund” ( Carlssons bokförlag, 1991 och 1999).
Den nya boken utkommer under våren 2022 på samma förlag med titeln ”Vardagslivets alkemi. Om antroposofi och enheten mellan konst, vetenskap och religion”.

”Bör vetenskapen bry sig om det andliga?”. Fem artiklar inom temat från deltagare i Trialogs forskargrupp:
– Bör vetenskapen bry sig om det andliga? Inledning av Pär Granstedt, ordförande i Trialog Tankesmedja. Läs mer
– Nutida exempel på vetenskaplig öppenhet för det andliga av Bo Dahlin, professor i pdagogik. Läs mer
– Miljön som sinneserfarenhet av Pehr Sällström, docent i fysik. Läs mer
– Hegel och andens fenomenologi av Torsten Lundberg, forskare i filosofi. Läs mer
– Pedagogiken och det andliga, av professor Bo Dahlin. Läs mer

En kort svensk sammanfattning av en artikel om ”waldorfpedagogikens ekospirituella potential” av professor Bo Dahlin, tidigare publicerad i RoSE  (Research on Steiner Education), samt länken till den engelska versionen. Läs mer

Presentation av EUROCAM Läs mer
Presentation av EUROCAM, Europeisk samarbetsorganisation för komplementär och integrativ medicin. Framfört vid Trialogs seminarium 13/11 2021 om behovet av en holostisk människosyn inom vård och omsorg av Ton Nocolai, generalsekreterare i EUROCAM.

Steiners Nationalekonomiska kurs – Seminarium 1, video
Bakgrund
Hösten 2020 startade en arbetsgrupp ett studium av Rudolf Steiners Nationalekonomiska kurs. Samtalet och diskussionen hölls igång i en mejl-tråd och i digitala träffar.
Det här klippet innehåller ett seminarium som spelades in den 24 maj 2021.
Föredrag 1 och 2 är temat för mötet.
Medverkande:
Per Hallström – inledning
Annika Laurén – kommentar
Bo Dahlin – kommentar
Därefter följer en allmän diskussion
Länk: https://www.youtube.com/watch?v=vekYGFHSus4

En sakkunnig betraktelse om coronapandemin
Michaela Glöckler, tidigare i ledningen för Medicinska Sektionen vid Fria Högskolan för Antroposofi, Goetheanum, Dornach, Schweiz och den tyske författaren och debattören Andreas Neider Läs mer
har skrivit ett ”memorandum” om samhällets sätt att bemöta Covid 19-pandemin. De är kritiska trill förhållningssättet i Tyskland och flera andra länder i Väst- och Centraleuropa, och ligger betydligt närmare tankarna bakom den svenska strategin. Vi publicerar den på Trialog Forum i svensk översättning av Björn v. Schoultz.

Tregreningen och vår tids utmaningar
Ladda ner diskussionsunderlag här >

Övrigt (4)


Två artiklar av Pehr Sällström.
Trialog Forum publicerar här två äldre, och tidigare publicerade, artiklar av Pehr Sällström. En handlar om hälsa och en om riskhantering. Vi tycker att de har en ny aktualitet idag.
Ladda ner:
Risk, av Pehr Sällström | Gesundheit, av Pehr Sällström

Ruhi Tyson skriver om bildning och praktisk klokhetLäs mer
Ruhi Tyson har doktorerat i pedagogik och arbetar som lektor på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet samt på Waldorflärarhögskolan. Han undervisar också i bokbindning på Kristofferskolan. Han har nyligen publicerat boken Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning av Ruhi Tyson (Natur & Kultur bokförlag). Bifogade artikel är en bearbetning av inledningens första sidor och boken omfattar förutom utförliga resonemang om bildningens olika aspekter samt den praktiska klokhetens betydelse också en stor mängd exempel vars syfte är att illustrera och synliggöra berättelsens och exemplets potential.

Berit Fröseth, konstnär och skribent, bosatt i JärnaLäs mer
har skrivit en intressant artikel om Rudof Steiners estetik. Den har tidigare publicerats i Norge och USA och vi är glada att kunna publicera dess norska version också på Trialog Forum.

Artur Granstedt: Livsmedelsstrategin missar de stora miljömålen. Läs mer
Författaren är docent och ledande i forskningen kring ekologiskt kretsloppsjordbruk. Här analyserar han den livsmedelsstrategi, som regeringen nyligen lanserat, ur synpunkten ekologisk hållbarhet.

Diskussionsämnen:

  1. Boken: Kunskap utan gränser – Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv
  2. Lokalt arbete för globalt hållbar utveckling
  3. Kreativ mångfald inom vård skola och omsorg
  4. Övrigt

I . Kunskap utan gränser – Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv

Didrik Wachenfeldt har läst boken Kunskap Utan Gränser -…. Läs mer
Didrik Wachenfeldt har läst boken Kunskap Utan Gränser – antroposofisk och jämförande kunskapsteori av Pär Granstedt m. fl. (Kosmos Förlag 2015). Här berättar han om sina intryck.

Trialog presenterar manuskrip till en boken:

Kunskap utan gränser
Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv
Pär Granstedt (red)

Innehåll

I. Kunskap utan gränser, Pär Granstedt
Inledande översikt sid 2
Antroposofi i ett idéhistoriskt perspektiv Sid 13
  Steiners holistiska monism sid 53
  Kunskap och moral sid 76
  Kunskapsteoretiska utmaningar sid 94

II. Fenomenologi , goetheanism och kontemplativ forskning
  Tillbaka till saken själv. Fenomenologi – läran om hur saker visar sig, Torsten Lundberg sid 103
  Rudolf Steiner och enheten mellan konst, vetenskap och religion.
  Agnes Nobel sid 114
  Arthur Zajonc om kontemplativ forskning, Eleanor Hill Edwards sid 123

III. Människan och hennes miljö
  Goethes färglära. Pehr Sällström sid 129
  Att forska om det levande. Artur Granstedt sid 142

IV. Forskning om människan själv, medicin och läkepedagogik
  En vetenskapsteori som motsvarar verkligheten.  Kristian Holmberg – Staffan  Ingeland sid 154
  Hur blir abstrakta teorier levande, Ingrid Liljeroth sid 165

V. Waldorpedagogikens kunskapsteoretiska grunder.
Handskar av is eller fria händer. Bo Dahlin 180
Konsternas roll i pedagogiken. Göran Krantz sid 193
Kunskap i praktiken. Ruhi Tyson 200
Litteratur sid 205
Ordförklaring och personer sid 208

Ladda ner hela texten i pdf: Kunskap Utan Gränser komplett rev2020

II. LOKALT ARBETE FÖR GLOBALT HÅLLBAR UTVECKLING

Artur Granstedt: Livsmedelsstrategin missar de stora miljömålen. Läs mer
Författaren är docent och ledande i forskningen kring ekologiskt kretsloppsjordbruk. Här analyserar han den livsmedelsstrategi, som regeringen nyligen lanserat, ur synpunkten ekologisk hållbarhet.

Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser. Läs mer
Artur Granstedt och Johan Ununger: Hållbar produktion kan förhindra nya mjölkkriser.

Ekologiskt kretsloppsjordbruk och klimat. Läs mer
Ekologiskt kretsloppsjordbruk och klimat, det var tema på ett av Trialogs och Ekobankens seminarier under sommarens Almedalsvecka i Visby.  Vår livsmedelsförsörjning måste bli klimatneutral. Är lösningen ett ekologiskt  kretsloppsjordbruk?. Vi diskuterade vad som behöver göras för att trygga en klimatneutral livsmedelsförsörjning med forskare, näringsföreträdare och politiker utifrån en forskningsbaserad presentation av ekologiskt kretsloppsjordbruk som strategi för detta.
Vi vet alla att vi har ett par årtionden på oss eliminera alla nettoutsläpp av klimatgaser. De ekologiska konsekvenserna om vi misslyckas är oöverskådliga. Till de viktigaste källorna för klimatutsläpp hör livsmedelskedjan, inte minst jordbruket . I ett land som Sverige svarar den för mer än en fjärdedel. Samtidigt vet vi att klimatförändringarna är det största hotet mot vår framtida livsmedelsförsörjning. Därför är det nödvändigt att vi inom 25 år uppnår en klimatneutral livsmedelsförsörjning.
Ändå har debatten om vägen dit knappast börjat.
Artur Granstedt, docent och forskningsledare var huvudtalare och vidare utvecklar sina tankegångar i bifogade artikel.

Economic incentives for optimal sustainability. Läs mer
Shaji Josef är nationalekonom från Kerala Indien, och har arbetat bl.a. med frågor om mikrokrediter och basinkomst. Nu arbetar han som projektledare för biståndsföreningen SOFIA. Den här artikeln kommenterar Pär Granstedts artikel,” Vägar till hållbar ekonomi” publicerad bl.a. på Trialog Forum, (Se under samlingsrubriken ”Från spekulationsekonomi till realekonomi – vilka systemförändringar behövs?)  Han påpekar bl.a. ekonomiska drivkrafter  fungerar sämre som styrmedel inom den sociala sektorn än inom andra områden, och för även ett resonemang om hur man skulle kunna stärka konsumenternas och samhällets inflytande över prisbildningen. Han tar också upp basinkomsten som ett medel för grundtrygghet också i fattiga länder.

Från spekulationsekonomi till realekonomi – vilka systemskiften behövs? Läs mer: Dok. 1.  Dok. 2.
Den frågan behandlas här i två artiklar. Jakob Mikkelsen, ordförande i JAK Danmark menar att ”Det ärr själva det ekonomiska systemet som måste ses över och ändras”, medan Pär Granstedt, ordförande i Trialog Tankesmedja argumenterar för att ”Vägar till en hållbar ekonomi” mer handlar om en politisk paradigmförändring än ett drastiskt systemskifte.

Kan människan upphäva naturlagar? Läs mer
Jens Christer Lassen, civilingenjör och ordförande i Trialogs Rådskrets argumenterar för att människan måste samarbeta med naturen. Inte minst inom jordbruket är det viktigt att följa naturens egna lagar.

Afrika i en Ny Ekonomisk Världsordning. Läs mer
Två erfarna Afrikakännare, Pär Granstedt och Joe Frans ger en översikt över Afrikas möjligheter och utmaningar i den nya ekonomiska världsordning vi nu ser växa fram. Den utgör ett supplement till deras bok Den Trebenta Pallen utgiven av Humanus 2011, men kan också läsas fristående. Boken kan köpas över nätet, från Studieförbundet Vuxenskolan, Afrikagrupperna, Föreningen SOFIA i Järna, Robygge i Järna eller Antroposofiska bokhandeln i Stockholm.

Kretsloppsjordbruk i Syd och Nord. Läs mer
Artur Granstedt, docent och forskningsledare för Biodynamiska Forskningsinstitutet och BERAS International förklarar i artikeln ”Jordbruk för globalt hållbar utveckling” varför det i stället krävs en omställning till ekologiskt kretsloppsjordbruk i både Nod och Syd.

SOFIA – solidaritet i praktiken. Läs mer
Föreningen SOFIA samarbetar, utifrån ett tregreningsperspektiv med  ideella organisationer i Afrika, Asien och Latinamerika för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Verksamhetsledaren Tomas Fogelqvist berättar om idéerna bakom SOFIAs verksamhet, och vad man gör i praktiken.

III. KREATIV MÅNGFALD INOM VÅRD SKOLA OCH OMSORG

Pedagogiken och det Andliga är en artikel av Bo Dahlin, professor i pedagogik. Läs mer
Den är avsedd att ingå i en kommande skrift på temat, Bör vetenskapen bry sig om det andliga. Den kommer att innehålla bidrag från ett antal forskare som också medverkat i Trialogs seminarieserie på detta tema 2019-2020

Ingrid Carlgren: Bildning eller bara utbildning? Läs mer
Vid Trialogs och Ekobankens seminarium under Almedalsveckan om bildning och utbildning i skolan gjorde pedagogikprofessorn Ungrid Carlgren en presentation. Hon har ställt sin Powerpoint-presentation till förfogande.

Lars Brandström. Läs mer
Göran Krantz. Läs mer
Inger Norrheden. Läs mer
Finns det utrymme för alternativ pedagogik i den svenska skolan? Det var temat på ett av Trialogs och Ekobankens seminarier under Almedalsveckan i Visby 2015

Ett viktigt syfte när friskolereformen genomförde var att främja pedagogisk mångfald. Vi tror att det fortfarande finns ett starkt politiskt stöd för den tanken. Men trots det stora antalet friskolor finns det många svårigheter för de verksamheter som önskar bedriva alternativ pedagogik på idéburen grund. Detaljstyrning inom skola och förskola och orimliga krav på dokumentation enligt givna mallar har växt till ett alvarligt hot mot den pedagogiska kreativiteten i det svenska skolväsendet. Detta seminarium syftade till att lyfta fram problemområden och förslag till möjliga lösningar, som är specifika för idéburna förskolor och skolor. Hur kan vi förändra spelreglerna så att den pedagogiska kreativiteten och mångfalden säkras?
Här kan ni läsa några bidrag från Lars Branström, Ideburna skolors Riksförbund, Göran Krantz Ph.Dr i pedagogik och Ingrid Norrheden, Freinetföreningen.

Waldorfpedagogikens kunskapsteoretiska grunder. Läs mer
Waldorfpedagogiken arbetar utifrån en helhetssyn på vad kunskap är och hur den förvärvas. Ruhi Tyson är waldorflärare och lärarutbildare, och utvecklar här waldorfpedagogikens kunskapssyn och hur den kommer till uttryck i praktisk pedagogik.

IV. ÖVRIGT


Ruhi Tyson skriver om bildning och praktisk klokhet.  Läs mer
Ruhi Tyson har doktorerat i pedagogik och arbetar som lektor på Institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms Universitet samt på Waldorflärarhögskolan. Han undervisar också i bokbindning på Kristofferskolan. Han har nyligen publicerat boken Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning av Ruhi Tyson (Natur & Kultur bokförlag). Bifogade artikel är en bearbetning av inledningens första sidor och boken omfattar förutom utförliga resonemang om bildningens olika aspekter samt den praktiska klokhetens betydelse också en stor mängd exempel vars syfte är att illustrera och synliggöra berättelsens och exemplets potential.

Berit Fröseth, konstnär och skribent, bosatt i Järna,  Läs mer
har skrivit en intressant artikel om Rudolf Steiners estetik. Den har tidigare publicerats i Norge och USA och vi är glada att kunna publicera dess norska version också på Trialog Forum.

Diskussionsunderlag till programmet om Tregreningen och vår tids utmaningar!. Läs mer

Karen Swartz Larse: En reflerxion kring sanningsanspråk: Vem äger Steiner. Läs mer
Författaren som är religionsvetare på väg att doktorera på en avhandling om antroposofin i Sverige reflekterar här om olika sätt att tolka och förhålla sig till Rudolf Steiners verk.

Espen Tharaldsen: Arven efter Steiner – Arne klingborg och Abbi Asmussen (norska) Läs mer
Den norske arkitekten och författaren Espen Tharaldsens ger i sin uppmärksammade bok Hverdagens forvandling (Antropos Forlag, Oslo 2010) en originell introduktion i och tolkning av Rudolf Steiners estetik. Med hjälp av en berättelse i dialogform görs läsarna på ett levande sätt förtrogna med invecklade men nödvändiga tankegångar som mynnar ut i frågan: Vad är konst? Vi publicerar har med författarens medgivande ett avsnitt i boken som behandlar Arne Klingborgs och Abbi Asmussens verk i Ytterjärna.

ARNE KLINGBORG 100 ÅR!
I början av året publicerades boken Arne Klingborg – Inspiratören den en rad medverkande berättade om olika aspekter på Arnes liv och gärning. Under året hördes många fler. Vi avrundar året med några viktiga inlägg: Arkitekten och författaren John Sjöström recenserar Arne Klingborg – Inspiratören i Arkitektens oktobernummer. Pedagogen och skribenten Göran Fant skrev om Arnes betydelse för waldorfpedagogiken i På Vägs oktobernummer.  Konstnären Kristoffer Laurén berättade om sitt arbete med Arne på ett seminarium i Kulturhuset i november och konstnären Marius Wahl Gran skrev om Arne och det måleriska  rummet i Vidarklinikens vänners novembernummer.

Läs bidragen här nedan:
John Sjöström recenserar Arne Klingborg.
Göran Fant om Arnes betydelse för waldorfpedagogiken.
Kristoffer Laurén berättade om sitt arbete med Arne.
Marius Wahl Gran om Arne och det måleriska  rummet.

Hans Forss skriver om eurytmins historia. Läs mer

Eurytmisten och pedagogen Hans Fors har i Tyskland kommit ut med en bok om eurytmins historia i ett danshistoriskt perspektiv. I den här artikeln berättar han om boken och om äventyret att få till den.