Trialog tankesmedja

Demokratisk rättsstat – Fritt kulturliv – Solidarisk ekonomi

Trialog Tankesmedja bearbetar frågor om ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling med ett holistiskt perspektiv.

I vår samhällsanalys utgår vi ifrån tregreningens ideal om en demokratisk rättsstat, ett fritt kulturliv och en solidarisk ekonomi, först framförda av  den österrikiske filosofen Rudolf Steiner, antroposofins grundare.

Nätbaserad fördjupningskurs

Waldorfpedagogikens och läkepedagogikens kunskapsteoretiska grunder.
Nätbaserad fördjupningskurs för waldorf- och läkepedagoger

Kunskap Utan Gränser

Under tre terminer, hösten 2016 – hösten 2017 genomför Trialog Tankesmedja i samarbete med Antroposofiska Sällskapet en serie seminarier på temat Kunskap Utan Gränser. Föredragen vid dessa seminarier filmas och läggs upp på Trialogs hemsida och på Facebook, så att man kan ta del av dem även om man inte fysiskt kan närvara. Filosofiseminarierna kan också följas upp med on-linediskussioner i Facebookgruppen Trialog Diskussion.

Nätbaserad kurs

Vi kommer nu att i samarbete med Steinerhögskolan erbjuda en fortbildningskurs för i första hand pedagoger och läkepedagoger, baserad på boken Kunskap Utan Gränser (Granstedt m.fl.) och de inspelade föredragen. Uppläggningen blir att studenten läser ett avsnitt ur boken, tar del av relevanta föredrag och skriver en liten uppsats för varje avsnitt. Uppsatserna kommenteras och bedöms av handledare, och i slutändan får man ett studieintyg som talar om vad man har gjort. Vidtalade handledare med pedagogisk inriktning är Agnes Nobel, docent i pedagogik, som har bedrivit forskning om waldorfpedagogiken, samt Maria Eloranta, erfaren waldorfpedagog och lärarutbildare. Ingrid Liljeroth, bitr. professor, docent i pedagogik och psykolog, som forskat om läkepedagogik samt Dick Tibbling, beteendevetare, erfaren läkepedagog och utbildare, ställer upp på det läkepedagogiska området.

Kursens omfattning kan, beroende på individuell studieuppläggning, beräknas till ½ – 1 termin sammanlagt.

Vad kostar det?

Kursavgiften, inklusive handledning och kursintyg är 2500:- per kursavsnitt om 4 seminarier, eller 700 per seminarium.

För närmare information och anmälan kontakta Pär Granstedt, par@trialogtankesmedja.com, tel. 0158-33058 eller 070-5606418.

Kursavsnitt I. Antroposofisk och jämförande kunskapsteori.
Antroposofi i ett idéhistoriskt perspektiv. Steiners holistiska monism. Kunskap och moral. Kunskapsteoretiska utmaningar.
Litteratur: Granstedt m fl Kunskap Utan Gränser sid 7-116
Referenslitteratur. Steiner. Frihetens Filosofi
Se: Inledning till seminarieserien, Pär Granstedt

1. Grunddragen i antroposofisk kunskapsteori.
Vi gör en översikt över grunddragen i antroposofisk kunskapsteori, den antroposofiska synen på vad kunskap är, hur vi förvärvar den, och vad den betyder för oss och världen. Vi reflekterar också om, och i så fall hur, det kan vara möjligt att på ett vetenskapligt sätt utforska det andliga.
Seminariet ägde rum lördagen den 3 September 2016 på  Kulturcentrum Järna, ”Vita Huset”

Se: Inspelade föredrag från seminarium 1

S1:1 Inledande översikt, Pär Granstedt

S1:2 Andlig forskning, vad kan det vara? Dick Tibbling

S1:3 Kommentarer – Förhållandet mellan antroposofin och den akademiska världen, Karen Swartz

Hela kursprogrammet kan laddas ner här!  >

Kunskap utan gränser

Antroposofisk filosofi i ett idéhistoriskt perspektiv
filosofiseminarier på temat Kunskap Utan Gränser

VIDEO
Här kan du se videoupptagningar
från seminarieserien:

INTRODUKTION
Introduktion
Introduktionen till hela serien – Pär Granstedt, ordförande Trialog Tankesmedja

SEMINARIUM 1
Seminarium 1, del 1.
Pär Granstedt: Inledande översikt

Seminarium 1, del 2. Dick Tibbling:
Andlig forskning, vad kan det vara?

Seminarium 1, del 3. Karen Swartz: Kommentarer och förhållandet mellan antroposofi och den akademiska världen.

SEMINARIUM 2
Seminarium 2, del1.

Om du inte kunde gå på alla seminarierna kan du hitta föredragen inspelade här ovan och på Facebook (Trialog Diskussion).

Kan tregreningen hjälpa oss hantera vår tids utmaningar?

Välkommen Trialogs nya program

Dags för förnyelse i samhällsdebatten!
Vi känner nog alla att vi lever i en ganska dramatisk brytningstid. Och att samhällsdebatten står och stampar. Det verkar finnas en brist på idéer om hur vi skall möta framtiden. Störst framgång just nu har rent av nationalkonservativa tankar om hur vi skall kunna återskapa det förgångna.

Två hundra år av europeisk (inkl. bl. a. USA och Ryssland) ekonomisk, politisk och militär världsdominans går nu mot sitt slut. Det innebär betydelsefulla strukturförändringar som särskilt drabbar utsatta grupper i de gamla rika länderna.  Nya ekonomier i de tidigare underkuvade delarna av världen växer snabbt och begär sin del av kakan. Samtidigt har den rika världen byggt upp en överkonsumtion som överstiger vad jordklotet förmår bära i längden. Struktur- miljö-  och maktförändringar skapar också spänningar och konflikter.

Samtidigt upplever vi något av ett samhällsideologisk vakuum, Den tidiga efterkrigstidens sociala ingenjörskonst, sociala välfärdssamhällen och kommunistiska planekonomier utlovade ett samhälle som skulle ta hand om människan från vaggan och till graven, skapa jämlikhet och trygga allas välfärd. Men det fastnade i en återvändsgränd av varierande grad av ofrihet, kvävd kreativitet och tung byråkrati.  På 1980- och 1990-talen ersattes den som dominerande samhällsideologi av nyliberalismen, som skulle återställa friheten och släppa loss kreativiteten och entreprenörskapet. Till en början ledde det också till en kraftigt ökad tillväxt och minskad fattigdom. Men den ekonomiska friheten urartade också till en spekulationsekonomi, vidgande ekonomiska klyftor, sociala spänningar och ekonomisk kaos, kriser och till sist ekonomisk stagnation.

I brist på en trovärdig gemensamhetsskapande samhällsvision söker sig allt flera till reaktionära nationalistiska ideologier, en återgång till gångna tiders nationalegoism och främlingsfientlighet. Något som inte löser några framtidsproblem utan förvärrar dem.

Problemställningen är uppenbarligen inte ny. Rudolf Steiner såg dem redan för hundra år sedan, och hans svar på den eviga frågan om frihet eller jämlikhet och solidaritet, liberalism eller socialism, blev: var sak på sin plats.  Friheten hör hemma i det kreativa och kulturella, alla måste kunna tänka fritt och skapa fritt. Men ekonomin måste bygga på solidaritet – av var och en efter förmåga åt var och en efter behov. Och till grund för alltsammans måste ligga spelregler satta av en demokratisk rättsstat som har till uppgift att garantera alla människors lika värde och rättigheter.

Det här är ett sätt att tänka som verkar behövas akut just nu. Men hur skall det kunna omsättas till praktiska svar på vår tids utmaningar?  Det är det vi behöver arbeta med!

Uppläggning:

Trialog Tankesmedja genomför, i samarbete med sina partners under 2018-19 ett arbete för att utforska om och hur tregreningsidéerna kan bidra till lösningar för att hantera vår tids utmaningar. Vi kommer också ta upp olika praktiska samhällsinitiativ, inspirerade av tregreningsidéerna eller likartade värderingar, som etiska banker, initiativ som gäller arbetsrelaterade relationer,  basinkomst, arbete för hållbara lokalsamhällen, ekologiska kretslopp mm med ett ”glokalt” perspektiv. Som en bas ligger en serie på 8 seminarier, två per halvår som behandlar olika grundläggande teman. De olika föredragen skall spelas in och görs tillgängliga på Trialogs hemsida. Seminarierna kompletteras med olika specialseminarier, after-work möten, arbetsgrupper o.s.v. Seminarier och möten kommer att äga rum i Järna, Stockholm och ev. andra orter

Vi har tagit fram ett diskussionsunderlag: ”Vår tids utmaningar, globalt och lokalt – kan tregreningsidéerna bidra till lösningen?” som kan laddas ner härifrån.Det är tänkt att vara ett levande dokument som kan förändras, vidareutvecklas och även kompletteras med artiklar och essäer som behandlar speciella teman. Bidrag och inlägg är välkomna. Välkomna med synpunkter och inlägg som antingen kan göras på Trialog Diskussion på Facebook eller direkt till mig på par@granstedt.com . Vi vill också gärna ha lite utförliga artiklar på teman som känns relevanta, som vi kan publicera på Trialog Forum på denna hemsida.. Tillsammans med inspelningarna skall detta material med olika bidrag, när arbetet är färdig, kunna fungera som en dokumentation och även användas som ett studiematerial.

Temaseminarier på Kulturcentrum Järna

Våren 2018
17/2 10.00-12.30 Tregreningens grunder – dåtidens utmaningar och dagens
5/5 10 .00-12.30 Lokalt arbete för globalt hållbar utveckling

Hösten 2018
29/9 10.00-12.30 Hur bygger vi ett ekologiskt hållbart samhälle?
24/11 10.00 – 12.30 Hur bygger vi en socialt och ekonomisk hållbart samhälle.

2019 – teman

  1. En rättsstat baserade på demokrati och alla människors lika värde och rättigheter.
  2. Solidarisk ekonomi
  3. Kreativ frihet
  4. En samhällsgemenskap med tre sidor. Slutsatser

Ladda ner diskussions-
underlag här:
Vår tids utmaningar, globalt och lokalt –
kan tregreningsidéerna bidra till lösningen?

Böcker

Böcker utgivna av Kosmos Förlag i samarbete med Trialog Tankesmedja
Går att beställa över nätet (Adlibris eller Bokus) eller i Robygges butiker (bok@robygge.se).

Kunskap Utan Gränser

Antroposofisk och jämförande kunskapsteori (Kosmos Förlag 2016)

Baksidestext:

”Den österrikiska filosofen Rudolf Steiner (1861—1925) gav sitt grundläggande filosofiska verk titeln ”Frihetens filosofi”. Han presenterar där ett synsätt enligt vilken världsutvecklingen präglas av mening och intention, där människan är medverkande i frihet. Det ställer han mot såväl dogmatisk och auktoritär religion som en mekanistisk materialism, där människan bara är en produkt av fysiska, kemiska och biologiska processer. Steiners antroposofiska filosofi utgår ifrån att den fysiska sinnevärlden är en del av en oändligt mycket vidare verklighet Till skillnad från många andra filosofer menar han att människans förmåga att förvärva kunskap inte begränsas till sinnevärlden, kunskapen har inga gränser. Utmaningen är, menar han, ”att utforska den andliga världen med naturvetenskaplig metod.”

  Denna bok tar upp grunddragen i den antroposofiska kunskaps- och vetenskapsteorin, i ett idéhistoriskt perspektiv. Och dess betydelse för den tillämpade antroposofin inom områden som pedagogik, ekologi, medicin, vård och omsorg liksom konstnärligt skapande. Förutom huvudförfattaren Pär Granstedt medverkar en rad akademiska forskare inom olika områden med kortare essäer.”

Vi firade Arne Klingborg 100 år 2015

Läs boken om hans liv och verk

En rikt illustrerad bok om Arne Klingborg. Där kan man läsa om hans liv, men framför allt om hans verk. Med texter av honom själv och av människor som mött och arbetat med honom belyses teman som var viktiga för Arne och fortfarande är aktuella:

  • Antroposofin som kulturimpuls i världen
  • Den ofullbordade funktionalismen
  • Miljö som ger liv
  • Trädgård till nöje och nytta
  • Kunskap genom handen
  • Konstnären Arne Klingborg