Arkiv 2017

Nedanstående aktiviteter är under beredning och förändringar kan förekomma. Detaljerade program kommer att publiceras här vartefter de blir klara.

Januari

Februari

Konst och kunskapande - Konstnärligt skapande som ett sätt att utforska verkligheten

11/2  Konst och Kunskapande. Konstnärligt skapande som en väg att utforska  verkligheten. (I) kl 10-13, Kulturcentrum Järna.

Ladda ner programbladet här >

Mars

11/3 Att utforska Bild och Form. (I) kl 10-13 Kulturcentrum Järna

19/3 Nationsbygge i Afrika, svårigheter och framgångar (II)
kl 14 Kulturcentrum Järna

April

Årsmöte

7/4 Ekonomiskt seminarium med Ekobanken. kl 9.00

8/4 Kunskapande genom musik, tal och rörelse. (I)
kl 10-13 Kulturcentrum Järna

22/4 Seminarium ”Räcker det inte med skolmedicin?” följt av Trialogs årsmöte.
Vidarsalen, vidarkliniken, Järna kl 10.00-13.00.
Forskaren Torkel Falkenberg  berättar om forskningsläget när det gäller integrativ medicin, uppfattningar bland patienter och allmänhet, och hur man löst frågan i andra länder. Gemensamt samtal, och därefter sedvanliga årsmötesförhandlingar. Alla välkomna!

26/4 Vägen mot ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i Afrika. (II)
kl 18-21. Waldorflärarhögskolan i Stockholm

29/4 Förvandlingsmotiv i dramat Invigningens Port av Rudolf Steiner. Föredrag och samtal med Paul Klarskov. Huvudarrangör Stiftelsen Guldfällen. kl 19. Ytterjärna Kulturhus.

Maj

4/5 Yttre och inre omställning för en hållbar framtid. I samarbete med omställningsrörelsen och projektet One Year in Transition.

10/5 Afrika i världen – med sikte på framtiden.(II)
kl 18-21. Waldorflärarhögskolan i Stockholm

13/5 Konstnärligt skapande som utvecklings och läkekraft. (I)
kl 10-13 Kulturcentrum Järna

Juni

25-30 Juni. Seminarium om Rudolf Steiners mysteriedramer med föreställningar: ” Antroposofins väsen på sin väg”.
Huvudarrangör Stiftelsen Guldfällen. Ytterjärna Kulturhus.

Juli

Program vår:

I. Kunskap utan Gränser. Konst och kunskapande. Konstnärligt skapande som ett sätt att utforska verklighetens. I samarbete med Antroposofiska Sällskapet

II. Syd-Norddialog African Challenges. Videosamtal mellan Stockholm/Järna och Kapstaden. I samarbeta med Waldorffederationen, Föreningen SOFIA och Novalis Ubuntu Institute

Kalendarium 2021 (arkiv)

Kalendarium 2020 (arkiv)

Kalendarium 2019 (arkiv)

Kalendarium 2018 (arkiv)

Kalendarium 2017 (arkiv)

Kalendarium 2016 (arkiv)

Kalendarium 2015 (arkiv)

Kalendarium 2014 (arkiv)

5-6 Juli. Visby: Almedalsseminarier i samarbete med Ekobanken

Kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla?
Välkomna att samtala om detta den 5 juli kl 15.00 -16. 50 på Uppsala Universitet, Campus Gotland, Sal B22, Cramergatan 3 i Visby.

Kan pedagogisk mångfald främja en likvärdig utbildning för alla?
En likvärdig utbildning för alla är nödvändigt för ett sammanhållet Sverige.
Skolkommissionens betänkande riktar uppmärksamheten på att de utbildningsmässiga klyftorna växer. Men skall vi gå mot en likriktad skola eller kan pedagogisk mångfald bidra till en skola som ger alla chansen?

De sociala klyftorna växer i Sverige och de utbildningsmässiga likaså. Att skapa en likvärdig utbildning för alla måste bli ett centralt utbildningspolitiskt mål.
Men likvärdig utbildning innebär inte likadan utbildning för alla. Vi människor är olika, har olika behov, olika förutsättningar och olika möjligheter.  Det är viktigt  att var och en skall hitta den utbildningsväg som ger just dem de bästa utvecklingsförutsättningarna. Detta förutsätter att undervisningen inte detaljstyrs och att det finn utrymme för en pedagogisk mångfald.

Med hjälp av pedagoger och utbildningspolitiker diskuterar vi skolkommissionens förslag och hur man kan främja utvecklingen av kreativ mångfald som främjar likvärdighet inom skolväsendet.  Britta drakenberg, Idéburna Skolors Riksförbunder inleder följt av kommentarer från Inger Bjur, Montessoriförbundet, Britta Cia Edsberger, Waldorfskolefederationen och Inger Nordheden, Freinetföreningen samt politiker från riksdagens utbildningsutskott.

Maten, jorden, havet och klimatet – leder den nya livsmedelsstrategin till en hållbar livsmedelsförsörjning?
Välkomna att samtala om detta den 6 juli kl 16.00-17.50 på Uppsala Universitet Campus Gotland, sal B 22, Cramergatan 3, Visby

En hållbar livsmedelsförsörjning hör till det allra viktigaste. Globalt måste vi säkra tillräckligt med näringsriktig mat åt alla. Men om maten produceras på ett ekologiskt ansvarslös sätt blir det ett hot mot jorden, havet och klimatet. Får vi nu en livsmedelsstrategi som säkrar en ekologiskt hållbar livsmedelsförsörjning?

Man räknar med att livsmedelsproduktionen globalt svarar för 25 % av våra totala klimatutsläpp.  Jordbruket här i de nordiska länderna svarar dessutom för 50 % av Östersjöns övergödning. Både i Sverige och internationellt har vi erfarenhet av att det specialiserade handelsgödselberoende jordbruket långsiktigt utarmar jordens bördighet. Ändliga naturresurser förbrukas samtidigt som också matens kvalitet och näringsinnehåll utarmas. Användningen  de kemiska bekämpningsmedlen leder till irreversibla skador på den biologiska mångfalden.

På detta seminarium diskuterar vi hur vi kan säkra en tillräcklig försörjning av näringsriktig mat på ett ekologiskt hållbart sätt.  Räcker vår nya livsmedelsstrategi till för att uppnå målen. Vi får frågan belyst ur vetenskaplig synpunkt, ur praktisk erfarenhet med offentlig mathållning och med odling. Och vi får höra vad politikerna vill göra.Vi möter Artur Granstedt, docent och ledande forskare kring ekologiskt kretsloppsjordbruk, Sara Jervfors, kostchef, Södertälje kommun samt företrädare för ekologiskt jordbruk och för riksdagspartierna.

Augusti

Ekobanken

September

Lördagen 9 september: Goetheanismen och det naturvetenskapliga paradigmet

Oktober

Lördagen 7 oktober: Människan och naturen. Hur förhåller vi oss till jordens fruktbarhet. Filosofin bakom det biodynamiska jordbruket m m. Kulturcentrum Järna.

November

Lördagen 11 november: Naturen och människan. Är människan bara en biologisk organism. Filosofin bakom antroposofisk medicin m.m. Kulturcentrum Järna.

December

Lördagen 9 december: Hur kan man forska om det andliga? Vad menar Steiner med att ”utforska den andliga världen med naturvetenskaplig metod”, Kan man utveckla ett empiriskt iakttagande. Finns det andra metoder? Kulturcentrum Järna.

Program höst

Kunskap Utan Gränser – Att forska och lära om människan och naturen
Vetenskapsteori: Logisk positivism, fenomenologi, goetheanism, naturkunskap, människokunskap.